Privacyverklaring

 

Privacyverklaring

De Stichting Jin Jung Kwan Nederland verwerkt persoonsgegevens. Stichting Jin Jung Kwan Nederland houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaraan verwante wet- en regelgeving. Stichting Jin Jung Kwan Nederland respecteert de privacy van de betrokkenen en bij de verwerking van persoonsgegevens staat zorgvuldigheid hoog in het vaandel.

Stichting Jin Jung Kwan Nederland is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoons-gegevens:

Stichting Jin Jung Kwan Nederland, p/a Stationsstraat 17, 6365 CK Schinnen. KVK 57804826,  twd.jansen@gmail.com

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een individu, terwijl die gegevens kunnen worden herleid naar een individu. Stichting Jin Jung Kwan Nederland verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.

Nieuwsbrieven
Stichting Jin Jung Kwan Nederland verwerkt, indien u hier toestemming voor heeft gegeven, uw e-mailadres om u te kunnen informeren omtrent activiteiten, vakanties, en andere informatie aangaande het beoefenen van de sport. Deze toestemming kunt u makkelijk intrekken door een email te maken aan de secretaris: fam.theunissen@ziggo.nl

Dienstverlening

Om aan u onze diensten te kunnen verlenen, hebben wij zaken als uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer en geboortedatum nodig. Afhankelijk van de aard van de kwestie kan het zijn dat Stichting Jin Jung Kwan Nederland ook andere persoonsgegevens verwerkt. Wanneer dit in het kader van de dienstverlening nodig is, zal Stichting Jin Jung Kwan Nederland uw gegevens aan derden verstrekken. Dit is bijvoorbeeld de World Hapkido Jin Jung Association.

Social Media

Stichting Jin Jung Kwan Nederland maakt gebruik van social media zoals Facebook. Wanneer u functies op onze pagina binnen deze social media gebruikt, is het mogelijk dat wij persoonsgegevens van u verwerken.

Verwerkers en ontvangers

In beginsel deelt Stichting Jin Jung Kwan Nederland uw persoonsgegevens niet met derden, met uitzondering van een aantal overkoepelende organisaties zoals World Hapkido Jin Jung Association.

Het kan in een aantal situaties noodzakelijk zijn persoonsgegevens wel met derden te delen. Wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met Stichting Jin Jung Kwan Nederland heeft gesloten, deelt Stichting Jin Jung Kwan Nederland uw persoonsgegevens met derden. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer wij u aanmelden voor wedstrijden of andere activiteiten. Wanneer wij hiertoe uw toestemming hebben gekregen, deelt Stichting Jin Jung Kwan Nederland uw persoonsgegevens met derden. Uw toestemming geldt alleen als daar duidelijk uit blijkt waarvoor de toestemming is gegeven. U kunt de toestemming op ieder gewenst moment intrekken.

Wanneer wij onze externe partners vragen om persoonsgegevens te verwerken, deelt Stichting Jin Jung Kwan Nederland uw persoonsgegevens met derden. In een aantal gevallen verwerken externe verwerkers, in overeenstemming met het privacy beleid en de privacyverklaring van Stichting Jin Jung Kwan Nederland, persoonsgegevens. Hierbij worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om vertrouwelijkheid en beveiliging te waarborgen. Wanneer een wettelijke bepaling geldt die leidt tot een verplichting de persoonsgegevens te verstrekken of wanneer verstrekking van de persoonsgegevens noodzakelijk is om aan wet- en regelgeving te voldoen, zal Stichting Jin Jung Kwan Nederland uw persoonsgegevens met derden delen. Stichting Jin Jung Kwan Nederland maakt met haar verwerkers afspraken over het hoe en waarom van de verwerking.

Bewaartermijn

Stichting Jin Jung Kwan Nederland bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wanneer een wettelijke bewaartermijn geldt, zal Stichting Jin Jung Kwan Nederland uw persoonsgegevens ten minste gedurende die periode bewaren. Gegevens bewaard uit oogpunt van historisch belang, worden uitsluitend bewaard met uw toestemming. Deze toestemming kunt u ieder moment intrekken door een email te sturen aan fam.theunissen@ziggo.nl .

Doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland

Stichting Jin Jung Kwan Nederland kan in voorkomende gevallen uw gegevens vanuit Nederland naar het buitenland doorgeven. Is het land waaraan wordt doorgegeven in de Europese Economische Ruimte gelegen, dan geldt daar eenzelfde beschermingsniveau als in Nederland. Stichting Jin Jung Kwan Nederland geeft alleen gegevens door naar het buitenland als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst. Geeft Stichting Jin Jung Kwan Nederland gegevens door naar een niet in de Europese Economische Ruimte gelegen buitenland, waar geen beschermingsniveau is dat gelijk is aan het in Nederland geldende beschermingsniveau, dan neemt Stichting Jin Jung Kwan Nederland hierbij de regels daaromtrent in de relevante wet- en regelgeving in acht.

 

Rechten van de betrokkene

U heeft, als betrokkene, een aantal rechten tegenover Stichting Jin Jung Kwan Nederland. Deze rechten zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgesomd. Al deze rechten kunt u jegens Stichting Jin Jung Kwan Nederland uitoefenen, door telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen. Wij zullen dan een afspraak met u plannen. Bij deze afspraak geldt dat u een geldig identiteitsdocument moet meenemen.

 • A. Recht op transparante informatie, communicatie en andere regels voor de uitoefening van uw rechten.
 • B. Recht van inzage.
  U heeft het recht om te informeren of uw persoonsgegevens worden verwerkt. Worden uw persoonsgegevens verwerkt, dan heeft u er recht op te weten welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe dit gebeurt. Daarnaast heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens en op een kopie daarvan. Dit recht is een soort hulprecht, om de uitoefening van de hierna te bespreken rechten mogelijk te maken.
 • C. Recht van rectificatie.
  Dit is uw recht op verbetering of aanvulling van uw persoonsgegevens. Zijn verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig, dan heeft u het recht deze te laten corrigeren en/of aanvullen. Leidt dit ertoe dat wij overgaan tot verbetering of aanvulling, dan zullen wij deze wijzigingen doorgeven aan onze externe partners indien dit voor de verwerking noodzakelijk is.
 • D. Recht op vergetelheid
  Dit is het recht op gegevenswissing. Hiermee krijgt u het recht om overtollige persoonsgegevens te laten wissen. Dit recht geldt ook in openbare archieven en in internet-zoekresultaten. Maakt u hier gebruik van, dan moeten de persoonsgegevens gewist worden: zij worden zonder onredelijke vertraging helemaal verwijderd. Stichting Jin Jung Kwan Nederland zal enkel overgaan tot gegevenswissing indien:
  – de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor Stichting Jin Jung Kwan Nederland deze heeft verwerkt;
  – u uw toestemming voor (verdere) verwerking intrekt en er geen andere grondslag voor verwerking meer is;
  – u gemotiveerd bezwaar maakt en er geen dwingende redenen zijn om uw bezwaar niet te honoreren;
  – de persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt;
  – wij uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten wissen.
  In een aantal situaties kan geen gebruik worden gemaakt van uw recht op gegevenswissing. Wanneer dit aan de orde is, informeert Stichting Jin Jung Kwan Nederland u hier schriftelijk en gemotiveerd over.
 • E. Recht op beperking van de verwerking.
  Dit houdt in dat de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens voor een bepaalde tijd stop wordt gezet, zodat een probleem kan worden opgelost. Bent u er bijvoorbeeld achter gekomen dat sommige persoonsgegevens niet correct zijn, en heeft u gebruik gemaakt van uw recht van rectificatie en heeft Hwarng-Yangban dit nog in behandeling, dan kunt u gebruik maken van uw recht op beperking van de verwerking.
 • F. U heeft er recht op dat Stichting Jin Jung Kwan Nederland in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger van de persoonsgegevens op de hoogte te brengt van de rectificatie, de wissing of de beperking van de verwerking. Verzoekt u hierom, dan moet Stichting Jin Jung Kwan Nederland u informatie verschaffen over de ontvangers.
 • G. Recht van dataportabiliteit.
  Dit is het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Hiermee kunt u een kopie van uw persoonsgegevens eisen, in een leesbare en bruikbare vorm voor uzelf of voor een andere dienstverlener.
 • H. Recht van bezwaar

U mag tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Jin Jung Kwan Nederland te allen tijde bezwaar maken. Terwijl wij uw bezwaar in behandeling nemen, zullen wij de verwerking beperken (zie het onder e. opgenomen recht), tenzij Stichting Jin Jung Kwan Nederland dwingende redenen heeft die voortzetting van de verwerking rechtvaardigen.

Klachten

Heeft u een klacht over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan staat de mogelijkheid open een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens zal uw klacht dan in behandeling nemen. Deze privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaraan verwante wet- en regelgeving. Stichting Jin Jung Kwan Nederland behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren.

Mei 2018